Widdebiergfrënn

Nodeems déi meescht vun eise Memberen aus dem Club des Jeunes Menster eraus gewuess sinn, huet et eis an dene leschte Jore gefeelt an engem Veräin aktiv ze sinn an eis fir d’Veräinsliewen an der Gemeng anzesetzen. Sou ass eis bei engem Patt d’Iddi komm, de Widdebierglaf erëm opliewen ze loossen. Kuerzerhand hu mir d’Widdebiergfrënn gegrënnt a sinn elo - no 20 Joer Paus - frou, Iech kënnen no der Relève 2013, engem schéinen Erfollëg vun 2014 bis 2023 (mat zwou gezwongenen Pausen 2020 an 2021) eng weider Editioun 2024 unzekënnegen.

 

 

V.l.n.r.: Pol Waringo, Philippe Hoffmann, Garry Neu, Carlo Feltes, Jerry Hoffmann, Line Soisson, Paul Engel, Vinita Schlink, Laurent De la Hamette, Annick Weyer, Sylvain Hoffmann